کارگاه های کامپیوتر


تاریخ ثبت : ۳۱-۰۲-۹۴
بازدید : ۹۹۲۲

مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری دارای 4 کارگاه های کامپیوتر مجزا است که بصورت مجزا دارای نرم افزار های کاربردی و مورد نیاز دانشجویان گرامی میباشد.

این سایت ها با بهر ه گیری از شبکه پرسرعت دارای دسترسی به اف تی پی سرور و فایل سرور مؤسسه میباشند. به منظور سهولت در تدریس اساتید نرم افزار های کمک درسی بر روی سیستم ها نصب میباشد و تمام کارگاهها مجهز به ویدئو پرژکتور میباشند.