- عدم دسترسی پایدار به تلگرام در روزهای اخیر

- کشف حفره امنیتی تلگرام