- اصول بهبود فرآیند کسب و کار

- مدل فرایند (Process Model)

- ویژگی سیستم‌های BPMS