- به روزرسانی بیش از 100 بسته در Centos

- آشنایی با دستور YUM