- برخی راهکارهای ارتباطات مجازی

- راه اندازی انجمن های گفتگو مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری